masz prawo żądać

100%

wpłaconych tytułem UNWW składek wraz z odsetkami

wygraliśmy ponad

100

spraw w sporach z bankami
i ubezpieczycielami

odzyskaliśmy już

1 mln

złotych dla naszych Klientów

płatność za

Sukces

po wygranej sprawie

bezpłatne

0 zł

konsultacje wstępne i zgłoszenie sprawy

cała...

Polska

działamy na terenie całego kraju

Co to jest UNWW ?

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego stanowiło zabezpieczenie banku w sytuacji, w której osoba wnioskująca o kredyt nie dysponowała wymaganej wartości wkładem własnym. Opłata ta pobierana była do momentu, w którym wartość nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu osiągała poziom ok 80%.

 

Szybko jednak ukazało się, że większość umów tego typu była prawnie wadliwa, a wręcz, co potwierdzają rozliczne wyroki Sądów, niezgodna z dobrym obyczajem i rażąco naruszająca interesy klientów banków. UNWW nie stanowiły żadnej formy ubezpieczenia dla kredytobiorców, który, co paradoksalne, opłacał składki. W razie konieczności wykorzystania tego zabezpieczenia towarzystwo ubezpieczeniowe wypłacało je bankowi, jednocześnie występując do klienta banku z roszczeniem regresywnym. Innymi słowy - klient płacił składki za ubezpieczenie, bank otrzymywał odszkodowanie, a ubezpieczyciel żądał jego zwrotu od klienta !

 

Fakt, iż beneficjentem i stroną ubezpieczenia był bank, nie jest jednak jedynym zarzutem stawianym zapisom umów dotyczących UNWW. Katalog tych jest bowiem zdecydowanie większy. Powszechnym było niedostateczne informowanie kredytobiorców o zasadach funkcjonowania ubezpieczenia, brak przekazania OWU oraz brak informacji o tym, że klient nie jest ani stroną, ani beneficjentem umowy ubezpieczenia. Niejednokrotnie dochodziło również do zmiany towarzystwa ubezpieczeniowego przez bank w trakcie trwania umowy kredytowej, bez konsultacji z klientem. Klauzule UNWW w umowach kredytowych były niejasne, niejednoznaczne i nieczytelne. Umowy zawierane między bankami a towarzystwami ubezpieczeniowymi były dla klienta niejawne.

UNWW nie stanowiło żadnej formy ubezpieczenia dla kredytobiorcy

Beneficjentem ubezpieczenia był bank, choć to klient płacił składki

Sytuacja, w której to kredytobiorca płacił składki na ubezpieczenie, bank był objęty ochroną ubezpieczeniową, a ubezpieczyciel dochodził regresywnie roszczeń od kredytobiorcy w sposób rażący narusza interes Klienta...

Odzyskaj wpłacone składki UNWW

Pieniądze ze składek wpłaconych z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego można odzyskać. Rozliczne wyroki sądów wielu instancji, oraz opinia Rzecznika Finansowego kwalifikują zapisy umów kredytowych dotyczące UNWW jako abuzywne (niezgodne z literą prawa). W ocenie Rzecznika Finansowego klauzule dotyczące UNWW mogą mieć charakter abuzywny, jeżeli:

 

  • nie określają na jakich zasadach ma być obliczona kwota ubezpieczenia,
  • klient nie ma wiedzy w jaki sposób kształtowana jest ta opłata, a przez to nie jest w stanie ustalić rzeczywistych kosztów kredytu,
  • klient nie jest w stanie zweryfikować zasad, na podstawie których następuje ustalenie składki na UNWW,
  • klauzule UNWW nie stanowią jasno kto jest ubezpieczycielem, a kto ubezpieczonym,
  • nie wiadomo, jak długie będą kolejne okresy ubezpieczenia,
  • zapisy umowne są niejasne, niejednoznaczne i nieczytelne,
  • UNWW nie jest powiązane z brakującym wkładem własnym lub z faktycznym ryzykiem banku.

 

Specjalizujemy się w odzyskiwaniu od banków nienależnie pobranych składek z tytułu Ubezpieczenia Niskiego Wkładu Własnego. Zapewniamy wszechstronne doradztwo i kompleksową obsługę prawną całego procesu, na wszystkich jego etapach. Występujemy przeciwko bankom MILLENNIUM oraz MBANK z roszczeniami o zwrot bezprawnie pobranych środków tytułem składek na Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego, wnosząc jednocześnie o zasądzenie należnych odsetek ustawowych oraz zwrotu kosztów postępowania.

 

Z sukcesami wykazujemy przed sądami, że stosowane przez banki wzorce umowne w zakresie dodatkowego zabezpieczenia umowy kredytu w postaci UNWW stanowią klauzule niedozwolone, bowiem wykazują daleko idącą sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Orzekające w sprawach sądy podzielają stanowisko prawników naszej Kancelarii, że Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego chroniło jedynie interesy banków, pomimo tego, że kosztami ubezpieczenia obciążeni byli wyłącznie kredytobiorcy.

 

Masz prawo żądać zwrotu wpłaconych składek UNWW !

Masz prawo żądać odsetek i pokrycia kosztów sądowych !

Roszczenie przedawnia się po upływie 10 lat

Sądy klasyfikują zapisy o UNWW jako niedozwolone klauzule umowne nakazując zwrot bezprawnie pobranych pieniędzy !

W jaki sposób możemy Ci pomóc ?

1. Analiza sprawy

Bez żadnych opłat wstępnych przeanalizujemy Twoją sprawę w ramach bezpłatnej konsultacji.

2. Kompleksowe działanie

Podejmiemy wszelkie niezbędne kroki by odzyskać Twoje pieniądze ze składek UNWW. Skutecznie i kompleksowo.

3. Końcowy sukces

Wszystkie wpłacone tytułem ubezpieczenie niskiego wkładu własnego składki zostaną Ci zwrócone

Z wyroków sądów w sprawach o zwrot składek na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego*...

. ...zakwestionowane postanowienie naraża konsumenta na koszty, które w żaden sposób nie wynikają z wykonywania umowy, a powodowane są wyłącznie brakiem staranności i lojalności w wykonywaniu zobowiązania przez bank. Z uwagi na powyższe, uznać należy, że przedmiotowe postanowienie wzorca umowy nie tylko stoi w sprzeczności z dobrymi obyczajami, lecz w sposób rażący narusza interes ekonomiczny konsumenta...

...na podstawie przedmiotowej klauzuli (ubezpieczenia UNWW) kredytobiorca ponosi bowiem koszty umowy ubezpieczenia zawieranej przez Bank, który działa na swoją rzecz, w sytuacji gdy konsument nie jest stroną tej umowy, ani też nie jest uposażonym do otrzymania świadczenia w przypadku zaistnienia zdarzenia uprawniającego do wypłaty świadczenia. W ten sposób na konsumentów nałożony został obowiązek ponoszenia kosztów umowy ubezpieczenia w sytuacji, gdy nie są oni ani stroną umowy ani uposażonym z umowy. Dochodzi więc do sytuacji, w której kredytobiorca nie dość, że ponosi koszty umowy, której nie jest stroną, to jeszcze nie odnosi żadnych korzyści z tej umowy, która zabezpiecza wyłącznie Bank, a jednocześnie ponosi on odpowiedzialność regresową z tego tytułu. Należy wskazać, że Umowa nie ubezpiecza w żaden sposób konsumenta, choć na jej podstawie umowy o kredyt to on zobowiązany jest do pokrycia jej kosztów. Przedmiotowe postanowienie nakładające na konsumenta obowiązek poniesienia kosztów ubezpieczenia, nie obejmując go jednak ochroną ubezpieczeniową, nie tylko rażąco narusza jego interesy, ale także godzi w dobre obyczaje...

...klauzula (dotycząca ubezpieczenia niskiego wkładu własnego) godzi zatem w równowagę kontraktową i prowadzi do nieusprawiedliwionej dysproporcji praw i obowiązków na niekorzyść konsumenta. Zakwestionowany zapis bezsprzecznie zatem, w ocenie Sądu, kształtuje prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając ich interesy...
 
...Sąd Okręgowy w całości podziela wnikliwe i prawidłowe rozważania Sądu Rejonowego dotyczące rażącego naruszenia przez pozwanego interesów konsumenta. Niewątpliwie w tym przypadku zachodził brak ekwiwalentności świadczeń, bank niezasadnie obciążył powodów kosztami umowy ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, powodowie nic nie zyskiwali dzięki temu obowiązkowi. Bank działa w obrocie, mając na względzie wypracowanie zysku i z tego zysku powinien pokrywać ewentualne koszty umowy ubezpieczenia zabezpieczającej jego interesy. Bank nie powinien przerzucać na konsumentów ryzyka prowadzenia swojej działalności gospodarczej...

*za raportem Rzecznika Finansowego  "Analiza prawna wybranych postanowień umownych stosowanych przez banki w umowach kredytów indeksowanych do waluty obcej lub denominowanych w walucie obcej zawieranych z konsumentami" czerwiec 2016

Opinie naszych Klientów

Więcej...

Odzyskaliśmy dla naszych Klientów  1 000 000 złotych w więcej niż 100 prowadzonych przed Sądami sprawach !

O Kancelarii

Kancelaria Virtus specjalizuje się w prowadzeniu spraw o zwrot składek pobranych przez bank tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego i innych spraw z zakresu prawa ubezpieczeniowego. Występujemy, w imieniu naszych Klientów, z roszczeniami przeciwko bankom i towarzystwom ubezpieczeniowym.

 

Dla naszych Klientów, w ponad 100 sprawach przeciwko bankom i ubezpieczycielom, odzyskaliśmy już około 1 000 000 złotych.

 

Występujemy przeciwko bankom MILLENIUM oraz MBANK z roszczeniami o zwrot niezgodnie z prawem pobranych składek na UNWW.

 

Zapewniamy kompleksową pomoc prawną na każdym etapie postępowania. Bezpłatnie analizujemy sprawę, doradzamy optymalne rozwiązania, reprezentujemy Klienta przed sądem aż do uzyskania zwrotu wszystkich składek UNWW wraz z odsetkami i kosztami sądowymi.  Kancelaria nawiązała stałą współpracę z radcą prawnym oraz adwokatem, specjalizującymi się w takich sprawach i mającymi bogate, kilkuletnie doświadczenie w ich prowadzeniu.

 

Siedziba Kancelarii mieści się w Krakowie, a filia w Warszawie. Działamy na terenie całej Polski.

 

Zapraszamy do współpracy.

  Odzyskaj wpłacone składki UNWW wraz z odsetkami !

Skontaktuj się z nami i zgłoś sprawę do bezpłatnej konsultacji
533 870 724